For authors||Pentru autori

For authors

For original articles the content should be structured in the following sections: INTRODUCTION, MATHERIAL AND METHOD, RESULTS, DISCUSSION, CONCLUZIONS, THANKS and BIBLIOGRAPHY

Preparing of the manuscript preparing of the manuscript will be done regarding the instructions, which are published in: Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals (1994) Lancet 1996; 348; V2; 1-4.

The text will be written with Time New Romans 12 pts. The pages will be numbered only down right.

The materials won’t be longer than: original articles – 6 pages/2500 words; reviews and updates – 8 pages/3500 words; Case study – 4 pages/1700 words.

The publication fee is 1000 Ron

Title and authors the title will be written with normal letters. The name will be written with the normal letters, the surname before the name for the first author entire and for the other authors abbreviated.

The affiliation will contain the institution (University and Faculty/Hospital) and department (Department/Discipline/Section) for each author.

The authors must mention which author is designated for correspondence with contact details (e-mail and phone).

Summary the title of article, written with caps lock, followed by the abstract must be before the summary as in the following example:

NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS IN COLAGEN DISEASES (Abstract): Colagen disease are … (it follows the text written without alignment). At the end of the summary written in English must be written with caps lock the key-words (3 to 5), as in INDEX MEDICUS and MEDLINE.

Subtitles within the article must be written with caps lock.

Figures and tables

Figures and tables must be well-balanced inserted in the text. Every figure and table must have a title and legend.

Figures, numbered with Arabic numbers, will have 6,5 cm (to be posted in a column) or 13,5 cm (to be posted in two columns) and will be mentioned in text between brackets (fig. 1). Figures must fulfill the following conditions:

 • Photographs scanned at a resolution of minimum 300 dpi and saved in computer as original folder (*.TIFF, *.JPG);

 • Images (designs, graphics) made on computer, mentioned in text, original folder (*.XLS, *.CDR).

The titles and legends of the figures will be written after the example:

Tables, the numbering with the roman numbers, mentioned in text between brackets (tab. III), will be inserted in text and will have 6,5 cm or 13,5 cm, no longer than the margins of the page.

The title of the table will be positioned upon the table as in the example:

Comparative analytical data

Bibliography bibliographic references must be numbered with Arab numbers in the order of publications (not alphabetic order). Bibliography will be placed at the end of the article and will contain only the references used in the text (by mentioning between the brackets of the reference number).

Abbreviation of the journal titles will be made as in index medicus.

Are accepted the following forms of writing the bibliography:

Review articles:

Amura SG. Neurotransmitter transportor: recent progress. Ann Rev Neurosci 1993; 16: 73-93.

Tonis PJ, von Sandick JW, Nieweg OE et al. The hidden sentinel node in breast cancer. Eur J Nucl Med 2002; 29: 305-311.

Books:

Title of the book:

Ashcroft FM. Ion channels and disease. San Diego, London: Academic Press, 2000.

Chapter of a book pandiom MR, Fischer DA. Immunoradiometric assays. In: Scabes CG editor. Handbook of Endocrine Research Techniques. New York, London: Academic Press, 1993, 26-52.

For other situations the following site will be consulted: www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

The review process
The articles received are subject to the peer review process, conducted by the editorial staff led by the chief editor and scientific secretary of the journal, by passing on to reviewers, leading dental personalities. Following this approach, the resulting observations will be communicated to the authors for correction within 45 days of receipt of the article. The reviewers will review the articles received on the basis of the following evaluation criteria approved by the editorial staff of the journals:

1. Compliance with the editing requirements
2. The originality and novelty of the proposed topic according to the latest literature data
3. Clarity, accuracy and accuracy of the text
4. Relevance of the study for research and / or impact on practical work in the field of oral rehabilitation referred to in Article
5. Relevance of bibliographic sources

View Template

All the documents will be send to janacondurache@yahoo.com

Pentru autori

 Romanian Journal of Medical and Dental Education publică lucrări peer-reviewed orientate spre cercetări şi concepte originale, în toate domeniile medical stomatologice. Frecvenţa apariţiei revistei este de 4 numere pe an, în limba engleză. Politica revistei este aceea de a încuraja publicarea articolelor în cel mai scurt timp (maxim în 4 luni de la depunerea lucrării), acesta depinzand de calitatea ştiinţifică a acestora. Toate materialele vor fi supuse evaluării – peer-review, de cel puţin doi specialişti în domeniu, Editorul hotărand dacă o lucrare va fi publicată sau nu. Criteriile de acceptare a unui material sunt calitatea şi originalitatea. Autorii vor răspunde în termen de 2 săptămani la obiecţiile specialiştilor evaluatori, absenţa răspunsului sau un răspuns nesatisfăcător atrăgand respingerea de la publicare a manuscrisului.

    Este preferabilă comunicarea autorilor cu redacţia prin poştă electronică, adresa fiind janacondurache@yahoo.com

     Nu sunt acceptate materiale publicate sau în curs de publicare în alte reviste. Redacţia îşi rezervă dreptul unor modificări impuse de tehnoredactare şi aranjare în pagină.

Taxa de publicare in RJMDE este de 1000 RON

ASOCIAȚIA DENTARĂ ROMÂNĂ PENTRU EDUCAȚIE
Str. Mihail Kogalniceanu, nr.2, Iasi, Jud. Iasi
CIF: 24494220
CONT: RO64 BRDE 240S V073 4740 2400
Banca: BRD – GSG Iasi
Persoana contact: Jana Condurache
Email: janacondurache@yahoo.com

Tipul de lucrări admise sunt:

 • cercetări originale – max 6 pagini
 • referate generale – max 7 pagini
 • cazuri clinice – 3 pagini
 • lucrări de popularizare – 4 pagini
 • discuţii pe marginea unor idei novatoare, descoperiri – 2-3 pagini
 • editoriale / punct(e) de vedere / scrisori către editor – 2 pagini
 • recenzii – 1 pagină
 • prezentări profesori, colegi – 2 pagini
 • noutăţi, informaţii culturale şi sociale în lumea medicală stomatologică – 1 pagină.

Redactarea materialului se realizează urmărind următoarele aspecte:

 • text clar şi concis
 • structurarea articolelor originale după cum urmează: introducere, material şi metodă, rezultate, discuţii, concluzii, bibliografie
 • acestea, precum şi titlurile subcapitolelor celorlalte tipuri de articole, se vor scrie cu majuscule, TNR 11,5 pts, bold
 • titlul articolului se va scrie cu majuscule, TNR14 pts, bold; el trebuie să fie cat mai scurt şi elocvent pentru conţinutul lucrării
 • numele autorilor vor fi scrise cu TNR 12 pts, bold, cu prenumele precedand numele
 • autorii vor trebui să precizeze instituţia căreia aparţin şi, eventual, gradul didactic
 • rezumatul va urmări structura lucrării şi nu trebuie să depăşească 150 de cuvinte
 • la sfârşitul rezumatului se vor menţiona obligatoriu cuvintele cheie (3-5)
 • figurile şi tabelele vor fi menţionate în text în paranteză cu caractere drepte (fig. 1), (tabel 1)
 • bibliografia va cuprinde numai referinţele bibliografice citate în text, în ordinea apariţiei lor, nu în ordine alfabetică
 • redactarea bibliografiei trebuie să respecte regulile elaborate de International Committee of Medical Journal Editors.

Nu se acceptă bibliografie la autor.
Articolele vor fi trimise în format electronic, pe adresa de e-mail janacondurache@yahoo.com

continuare pe pagina web.

 

Procesul de recenzare

Articolele primite sunt supuse procesului de evaluare/recenzare „peer review”, demers făcut de colectivul de redacţie condus de redactorul şef şi secretarul ştiinţific al revistei prin transmiterea la recenzori, personalităţi de marcă ale medicinei dentare. În urma acestui demers, observaţiile rezultate vor fi comunicate autorilor în vederea corectării acestora în termen de 45 de zile de la primirea articolului. Referenţii vor analiza articolele primite pe baza următoarelor criteriilor de evaluare aprobate de către colectivul de redactie al reviste:

1. Respectarea condiţiilor de tehnoredactare
2. Gradul de originalitate şi noutate a temei propuse în acord cu ultimele date ale literaturii de specialitate
3. Claritatea, concizia şi acurateţea textului
4. Relevanţa studiului pentru activitatea de cercetare şi/sau a impactului asupra activităţii practice în domeniul reabilitării orale la care se referă articolul
5. Relevanţa surselor bibliografice

Descarca Fisier Model